Home

This page is written in Marathi language,If U can't C this page properly then Download Shivaji Font

Read -
Chandrashekhar Gokhale's Charoli Kavita Sangrah Mee Maza ,Punha Mee Maza
Shailesh Deshpande's Sarcastic Poem Bhagyvant
Anagha Dighe's State Level Award Winning Kavita Sangrah -about Krishna,Radha & Meera Savlya Re
Late Dr.Bharat Sohoni's Kavita Sangrah - Say
Pudhalya Janmi -Pudhalya Janmi
Saumitra 's Garva -Aathavan

Puneri Patya -

marazI AaDnaavaaMtlaI gaMmat
• jaao f@t Gaotao – laolao
• jyaacaI idvyaaMcaI f^@TrI Aaho – idvaokr
• jyaacao vajana 100 iklaao Aaho – saaomana
• inaola Aama-sT/a^Mga – inalaoSa BaujabaL
• jyaacyaa Dao@yaavar 'ko' Aaho – iSako-
• jyaacaI baokrI Aaho – pavagaI
• Kup ivacaar krNaara – ivacaaro
• jaao narisaMhacaa Avatar Aaho – paoTfaoDo
• jyaalaa paoTduKIcaa ~asa Aaho – paoTduKo
• jaao gaavaI rahtao – gaavakr
• jaao f@t pOsao Gaotao – damalao
• jaao far huSaar Aaho – vaIrkr
• jyaacaI kapsaacaI kMpnaI Aaho – kapsao
• jyaacao paoT maaozo Aaho – ZmaZoro
• jaao SaaMtpNao kama krtao – kulakNaI-
• jyaacyaa AMgaavar puLyaa Aahot – puLokr
• jyaacaa JaaDaMcyaa mauLaSaI saMbaMQa Aaho–mauLo
• maaMjaraMSaI saMbaMQa zovaNaara – maaMjarokr
• 1000 vaoLapoxaa jaast huSaar AsaNaara – sahs~bauwo
• daona nao Baagata yao[-la Asaa – naImakr
• kr naahItr mar – krmarkr
• gaavaalaa ipLNaara – ipLgaaMvakr
• mahana ?uYaI – mahamaunaI
• sadasava-da ijaMkNaara – jayakr
• saMkTatUna ta$Na naoNaaro – tarkr
• jaast baaolaNaara – mahaSabdo
• do}L baaMQaNaara – dovaLokr
• dovaalaa qaaMbauna jaa Asao saaMgaNaara – dova$Kkr
• pLUna jaaNaara – Baagavat
• Gao}na jaa Asao saaMgaNaara – naonao
• sava- gaaoYTIMt baap AsaNaara – baapT
• jyaacao kpDo iSavaNyaacaa QaMda Aaho –iSaMpI
• jyaalaa sava- baabaIMcao naITpNao inarIxaNa krNaara – r%naparKI
• jaao barocada kaSaIlaa BaoT dotao – kaSaIkr
• Kup gaaoD AsaNaara – gaaoDsao
• jyaacyaa javaL Kup AaMbao AsaNaara – AaMbaokr
• savaa-naa javaL krNaara – javaLIkr
• Kup SahaNapNaaro vaagaNaara – SahaNao
• gaavacao Ka}naKa}na maajalaolaa – maajagaavakr
• taoDuna baaolaNaara – taoDkr
rMgaIbaorMgaI marazI AaDnaavao : kaLo , gaaoro , ihrvao , ipvaLo , ZvaLo , kaLBaaor . QaatusaMbaMQaIt AaDnaavao : iptLo , taMbao, laaoKMDo, saaonao .
ksaM saaMgaala
• ek caha kr ho ekaca Sabdat ksaM saaMgaala – krvaMTI
• rama saIta hO tao rama kaOna hO – Tolar
• icakT doSa kaoNata – ga`Isa.
• Asaa kaoNata gaUL Aaho¸ jaao Kata yaot naahI – ToMgauL.
• kaya mhNaala ]pasaacyaa KaNyaalaa– fasTfUD.
• jao iSaxak KDU na Gaota iSakvatat %yaaMnaa kaya mhNatat – AaKDU.
• jao iSaxak KDU Gao}na iSakvatat to – KDUsa.
• naavaacaI paTI ADkvalaolyaa daralaa kaya mhNaala – naamadar.
• Kayacyaa panaacaI caTk laagalaolyaalaa kaya mhNaala – PaanacaT.
• caha nakao AsaNaarI vya@tI – cahaTL.
• hat Asalaolaa – baokr.
• jar maLko AsatIla tr – kukr.
• maaoTar ibaGaDlaI tr – SaI¹kar.
• AMgaat klaa nasalaolaa klaakar – naklaakar
• caaMgalyaa QauLIlaa kaya mhNaala – saupr DsT
• AitSaya taplaolyaalaa kaya mhNaala – saupr ihT
• Asaa kaoNata gaD Aaho ik iSavaajaI maharajaaMnaI ijaMklaa naahI – kilMagaD
• mauK- paKralaa kaya mhNaala – fulapaK$
• sauroK naxaIkama kolaolyaa Tobalaalaa kaya mhNaala – sauTobala
• ca$na ca$na dmalyaavar gaaya gaura#yaalaa kaya saaMgaola – qaklao ro naMdlaalaa
• zoca laagauna pDlyaavar kaoNato gaaNao mhNaala – Aa[- tuJaI AazvaNa yaoto
• laalana saarMga kmalaakr saarMgaSaI gaPpa kovha maarola – taMduL inavaDta inavaDta
• dova AanaMd eKadyaa gairbaacyaa GarI gaolaa tr kaya mhNaala – dova idnaa GarI Qaavalaa
• ivaza baa[- naavaacyaa baa[-laa hak maartanaa kaoNato gaaNao mhNaala – yaoga yaoga ivazabaa[-
• Kup maulao Asalaolyaa ivazaobaa naavaacyaa maaNasaalaa hak maartanaa kaoNato gaaNao mhNaala – ivazU maaJaa laokurvaaLa
• tumacaI maulagaI eKadyaacyaa p`omaat pDlaI tr kaya mhNaala – kaTI- p`omaat pDlaI
• ek mauka dusa–yaa mau@yaalaa kaya saaMgaola – torI BaI caup maorI BaI caup
• Qaavatanaa kMbarolaa ADkivalaolyaa caavaIlaa kaya mhNatat – ikrNa
• vaoLaovaoLI saa( krNaa–yaa BaacaIsa AavaDInao kaya mhNaala – madt inasa
• caaMgalyaa¸ mhNajao sauisqatItlyaa kuMpNaacyaa tarolaa kaya mhNaavao – sautar
• maka Gao}na jaa ho eka Sabdat ksao saaMgata yao[-la – naomaka
• eKado baalak javaL Aalaolyaa ku~yaalaa 'jaa' mhNatanaa ksao mhNaala – kutuhla
• naLatlao paNaI pI qaaoD@yaat ksao saaMgaala – pIka^k
• ro naavaacyaa maaNasaacyaa hatatlyaa caavaIlaa kaya mhNatat – rokI
• kaokakaolaa do}na inaraop ksaa dyaala – baaya–kaolaa
• caalatanaa baaolaNaa–yaa baa[-laa kaya mhNaala – vaa^kI–Ta^kI
• Aata kahI KOr naahI ksao saaMgaala – KOrnaar
ivanaaod

 • navara : AajapasaUna tUca maaJaI kivata klpnaa AaiNa Baavanaa… baayakao : AajapasaUna tUmhI maaJao rmaoSa sauroSa AaiNa ]maoSa…
 • PaZnaovaalaa gaQaa ha iBaMtIvarcaa saMdoSa vaacaUna sardarjaI puZlyaa iBaMtIvar ilaihtao ilaKnaovaalaa gaQaa Ñ
 • caar sardaraMnaI caosa KoLayacaM zrvalaM. PaNa caosabaaoD- ekca haota. tovha %yaatlaa ek mhNaalaa naao p`a^blaoma AapNa Dblasa KoLUÑ
 • ptI : Daila-ga ha Gao jyausa. p%naI : maaobaa[la faonacaaÆ ptI : hao Aa^roMjacaa Aaho naaÑ
 • ip@car baGaayalaa 18 sardarjaI ek~ ka jaatatÆ karNa jaaihratIt ilaihlaM haotM naa^T fa^r ibalaao 18.
 • lagnaaAaQaI tao baaolatao tI eokto. lagna zrlyaavar tI baaolato tao eoktao. lagnaanaMtr daoGaMhI baaolatat SaojaarI eoktat.
 • eka gaganacauMbaI [maaratIcyaa Ctaava$na ek maaNaUsa Aa%mah%yaa krNyaasaazI ]DI maarayalaa inaGaalyaacaI baatmaI TIvhIvar daKvalaI jaat haotI. saMta mhNaalaa ' pOja AaplaI ha maaNaUsa ]DI maarNaar.' 'CT bao tao ksalaa ]DI maartaoya. SaMBar $payaaMcaI baoT cala.' baMta mhNaalaa. %yaa maaNasaanao ]DI maarlaIca. baMtaanaM caupcaap SaMBar $pyao kaZUna idlao. 'yaar baMta ho pOsao zova tuJyaakDoca. Aro maI AaQaIcyaa Aazcyaa baatmyaa paihlyaa hao%yaa. %yaa maaNasaanaM ]DI maarlyaacaM maI baiGatlao haotM.' 'zova ro to pOsao tuca' baMta saaM%vanapr saurat mhNaalaa ' Aazcyaa baatmyaa maIhI paihlyaa hao%yaa. pNa tao maaNaUsa Aata punha ]DI maarayacaa mauK-pNaa krIla AsaM malaa vaaTlaM navhtM.'
 • ekda SaaLot iSaxak eka maulaalaa ivacaartat 'saaMga iSavaQanauYya kaoNaI maaoDlaoÆ' yaavar maulagaa mhNatao 'KrcaM saaMgatao gau$jaI maI naahI hao maaoDlao'. tovaZyaat vagaa-t hoDmaastr yaotat. iSaxak %yaaMnaa saaMgatat sar yaa maulaalaa iSavaQanauYya kaoNaI maaoDlao to maahIt naahI. %yaavar hoDmaastr mhNatat ' jaavaU dyaa hao¸ jaunao Jaalao Asaola %yaamauLo maaoDlao Asaola.'
 • janaad-na jaaoSaI AaiNa kaiSanaaqa kulakNaI- daoGaaMnaI ba^Mkocyaa saovaotuna vhI.Aar.esa. GaotlaI. %yaanaMtr paca saha mahInyaaMnaI %yaaMcaI rs%yaat gaaz pDlaI. jaaoSaInaI kulakNaI-naa ivacaarlao "kaya kulakNaI- saQyaa kaya krtaosaÆ" "saI.e." kulakNaI- caTkna mhNaalaa. "saI.e. yaa vayaatÆ" jaaoSaInao AaSca-yaanao ivacaarlao "Aro to saI.e. naahI. saI.e. mhNajao kmlaIT Aarama". daoGaohI manaapasauna hsalao. "pNa tu kaya krtaosa jaaoSyaaÆ" kulakNaI-nao ivacaarlao. "Aro maI DI.baI.ema.esa.krtaoya" jaaoSaInao ka^lar taz krIt mhTlao. "DI.baI.ema.esa." kulakNaI- AaScayaa-nao ivacaarlao. "mhNajao QauNaI¸ BaaMDI¸ maulaM saaMBaaLNao" jaaoSaInao kulakNaI-cyaa pazIvar qaap maarIt hsat mhNaalaa.
 • maaohna AaiNa koSava ho SaaLopasaunacao duSmana. daoGaamaQyao Bayaanak spQaa- haotI.AByaasaat... KoLat...BaanagaDIt.. daoGaohI ekmaokaMnaa paNyaat pahat.saudOvaanao dhavaInaMtr daoGaohI vaogavaogaLyaa ka^laojaat gaolao.pNa prspr WoSaacaI Baavanaa kahI kmaI JaalaI naahI.AgadI pnnaaSaIlaa yao[-pya-Mt. taovar maaohna naaOdlaat A^Dimarla pdavar paohaocalaa haota AaiNa koSava AaMtrraYT`Iya #yaatIcaa AaQyaai%mak gau$ banalaa haota. ek idvasa daoGaanaahI eka pMcataraMikt ha^Tolaat Aayaaoijat saava-jainak samaarMBaat eka vyaasapIzavar yaavaM laagalaM. ekmaokaMcaI AaoLK pTtaca jaunyaa vaOracaI naaMgaI ]saLlaI. kaya-kma saMplyaavar ha^Tolacyaa daraSaI paohaocalyaavar payaGaaoL kfnaI Gaatlaolaa koS'ava A^Dimarlacyaa kDk vaoSaatlyaa maaohnalaa mhNaalaa drvaana ek T^@saI baaolaavaSaIla ka PlaIjaÆ paoT sauTlaolyaa koSavakDo SaaMtpNao pahat maaohna ]%trlaa "baaolaavatao naa ma^Dma. pNa ASaa isqatIt p`vaasa Jaopola ka tumhalaa."
 • ek gaahk roiDAao KrodI krNyaasaazI dukanaat gaolaa. inarinaraLo roiDAao %yaanao laavaUna paihlao. %yaacaI pahNaI kolaI. naMtr tao ek roiDAao hatat Gao}na dukanadaralaa mhNaalaa, Ahao ha roDIAao sagaLo sToSana pkDtao naa. dukanadar vaOtagaUna mhNaalaa. paoilasa sToSana va rolvao sToSana saaoDUna sava- pkDtao.
 • baMDaopMt ragaaragaanao ha^Tolacyaa ma^naojarkDo gaolao. "yaa ha^Tolacao vaoTr baojabaabadar Aahot. maI %yaalaa daZIsaazI paNaI AaNaayalaa saaMgaItlao¸ tr %yaaMnao ho gaTaratlaM paNaI AaNauna idlao." ma^naojar : "tumhI kahItrI gaDbaD krtaya. ha tr maI tumacyaasaazI pazvalaolaa caha Aaho."
 • iSaxak : h%tI AaiNa maaSaImaQyao frk kaya iTnaU : h%tIlaa SaopUT Asato AaiNa maaSaIlaa nasato. idnaU : maaSaI ]DU Sakto h%tI ]DU Sakt naahI. iSaxak : Aata baMTI tU saaMga. baMTI : maaSaI h%tIvar basaU Sakto. pNa h%tI maaSaIvar basaU Sakt naahI.
 • maaLI : kaya ro , kaya krtaosa po$cyaa JaaDavar
  rajaU : AamacaI ADklaolaI ivaTI kaZtaoya.
  maaLI : hI ivaTI maI gaolao caar maihnao baGataoya. tovhaca ka naahI kaZlaIsa.
  rajaU : karNa tovha po$ kccao haoto.
 • ekda poSavao mahalaat Aalao AaiNa naaokralaa mhaNaalao raNaI saahobaaMnaa saaMgaa AamhI Aalaao Aahaot.
  naaokr : %yaa ivasaavaa Gaot Aahot.
  poSavao : %yaanaaM mhNaava maI ekvaIsaavaa Aalaao Aaho.
 • ekda ek maulagaa vaaTonao jaatanaa ivaZI AaoZt jaat Asatao… tao ek paolaIsa pahatao… va %yaa maulaalaa mhNatao 'evaZasaa naahIsa Ana\ ivaZI AaoZtaosaÆ'… maulagaa mhNatao "evaZa maaoza Jaalaasa Ana\ caZZI Gaalataosa "
 • rajaoSa : tulaa maaiht ka ik ivajaa camaktanaa sardarjaI saarKa ka hsat AsataoÆ saMdoSa : %yaalaa vaaTto kI va$na dova Aaplaa saarKa faoTao kaZt Aaho.
 • ek sardarjaI saarKa Aaplyaa payaacyaa gauDGyaavar hat AapTuna hsat haota…… to eka maaNasaanao paihlao va %yaalaa %yaacyaa hsaNyaabaVla ivacaarlao…… sardarjaI mhNaalaa ik maaJaM gaaZva hrvala Aaho…… maga maaNasaaMnao ivacaarlao… hsaayalaa kaya JaalaoÆ… sardarjaI mhNaalaa 'barM JaalaM maI gaaZvaavar naahI basalaao haotao¸ naahI tr maI pNa hrvalaao Asatao.
 • gaRhsqa : kaya ro tuJaI Aa[- kSaI AahoÆ maulagaa : barI Aaho. gaRhsqa : bahINa kSaI AahoÆ maulagaa : barI Aaho. gaRhsqa : AcCa¸ maga baabaa tr baroca AsatIlaÆ maulagaa : naahI baabaa ekca Aahot.
 • kpDyaacyaa dukanaat rMga kama krNaa-yaa rMgaa–yaacaI qaT\Ta kravaI hyaa hotUnao ek t$Na paMZro kapD %yaacyaa hatI dot mhNaalaa¸ dada¸ yaa kpDyaalaa Asaa rMga dyaa kI¸ laala nasaola ikMvaa ihrvaa nasaola¸ jaaMBaLa nasaola ikMvaa ipvaLa¸ kaLa¸ naarMgaI nasaola. 'ha saahoba' mhNaUna rMgaa–yaanao kpDa hatI Gaotlaa tovha t$Na mhNaalaa¸ kovha yao} nyaayalaa. 'jaovha saaomavaar nasaola ikMvaa maMgaLvaar nasaola, bauQavaar nasaola¸ gau$vaar nasaola ikMvaa Sauk`vaar nasaola¸ Sainavaar nasaola ikMvaa rivavaar nasaola tovha yaa.' rMgaa–yaanao SaaMtpNao saaMigatlao.
 • rajaUcaa SaaLocaa pihlaa idvasa haota. %yaamauLo GarI yaotaca vaiDlaaMnaI %yaalaa ivacaarlao¸ vaiDla : 'rajaU SaaLa AavaDlaI ka tulaa ' rajaU : 'hao' vaiDla : 'baa[- caaMgalyaa Aahot kaÆ' rajaU : 'hao' vaiDla : 'huSaar Aahot ka?' rajaU : 'huSaar Aahot kI naahIt kaoNa jaaNao. pNa %yaaMnaa maaJyaapoxaa barMca jaast yaotM.'
 • haD-vaoArcyaa dukanaat imalaIMd Gaa[-Gaa[-nao gaolaa va dukanadaralaa mhNaalaa "]Mdracaa ipMjara Aaho kaÆ" dukanadar : "hao Aaho naa." imalaIMd : "maga ek ipMjara lavakr dyaa. malaa Do@kna @kIna pkDayacaI Aaho." dukanadar : "pNa saahoba ipMjara lahana Aaho. Do@kna @kIna pkDNyaa[tka maaoza naahI."
 • Pa%naI : maaJyaa ijaBaolaa faoD Aalao Aahot. PatI : %yaa ibacaarIlaa kQaI ivaEaaMtIca naahI maga kaya haoNaarÆ
 • GaTsfaoT kovha Gaotlaa jaataoÆ BaartIya : navara–baayakaocao pTt nasalyaasa. PardoSaIya : dusaro lagna kravayaacao Asalyaasa.
 • baap : tulaa kahIhI p`Sna ivacaarayacaa Jaalaa tr malaa ivacaar. malaa sagaLM &ana Aaho. karNa baap ha maulaapoxaa naohmaIca jaast huSaar Asatao. maulagaa : baavaa AagagaaDIcyaa [Mijanaacaa SaaoQa kaoNaI laavalaa. baap : jaomsa va^T yaa saMSaaoQakanao. maulagaa : %yaacaa baap %yaacyaapoxaa huSaar haota tr %yaacyaa baapanao SaaoQa ka naahI laavalaa.
 • ip`yakr : tuJao vaDIla Da^@Tr AsalyaamauLo AaOYaQa–paNyaacaa Kca- yaoNaar naahI. p`oyasaI : AaiNa tuJao vaDIla samaajasauQaark AsalyaamauLo Aamhalaa huMDa dyaavaa laagaNaar naahI.
 • gaayak : maaJaM gaaNa ksaM kaya vaaTlaMÆ Eaaota : KrM tr tumhI roDIAaovarca gaayalaa hva haotM. gaayak : [tk caaMgalaM gaatao ka maI Eaaota : Ahao tsaM naahI¸ roDIAao hvaa tovha baMd krta yaotao.
 • SaailanaIcaa saaKrpuDa hao}na daona vaYao- JaalaI. PaNa Ajauna lagnaacaI tarIK na@kI haot naahIya. SaaoBaata[- saKubaa[-naa mhNaalyaa. "tarIK lavakr zrNaarca naahI." saKubaa[- mhNaalyaa. "kaÆ" "karNa tIcaa saaKrpuDa eka vaiklaaSaI Jaalaaya naa." "magaÆ" "drvaoLI lagnaacyaa mauhuta-cao baaolaNao sau$ Jaalao¸ kI tao puZlaI tarIK maagauna Gaotao."
 • ek saap dusa–yaa saapalaa ivacaartao¸ kaya ro AapNa ivaYaarI Aahaot ka ibanaivaYaarIÆ dusara saap : ka roÆ pihlaa saap : naahI ro¸ Aa%taca maI maaJaI jaIBa caavalaI.
 • iSaxak : baMDyaa¸ kala tuJyaa baraobar to saBya gaRhsqa kaoNa haotoÆ baMDyaa : gau$jaI¸ to saBya gaRhsqa navhto. to maaJao vaDIla haoto.
 • jaja : baaola marNyaapuvaI- tuJaI kaya [cCa Aaho. kOdI : maaJyaa eovajaI tumhI faSaI jaavao.
 • Da^@Tr jagadaLonaI poSaMTlaa tpasauna AaOYaQao idlaI. AaiNa pqyaabaddla saucanaa idlaI kI¸ maI dotao tI AaOYaQao Gyaa. ]Vapasauna caaridvasa idvaaLIcaa saNa Aaho. PaNa tumhI kDk pqya paLa. Pa@vaannaalaa iSavaUsauwa naka. mhNajao Aajaar lavakr bara hao[-la. poSaMT : Da^@Tr¸ p@vannaaMnaa maI Aijabaat hat laavaNaar naahI. PaNa to camacyaanao taoMDat Taklao tr caalaola naa Æ
 • itjaaorI taoDNaa–yaa ApraQaasaazI rajaUlaa iSaxaa JaalaI. naMtr nyaayaaQaISaanao ivacaarlaM. 'malaa ASaI AaSaa vaaTto kI iSaxaa imaLalyaamauLo tulaa kahItrI QaDa imaLalaa Asaola.' caaor : hao naa nyaayaaQaISasaahoba Aatapasauna puZo itjaaorI taoDtanaa hatmaaojao Gaalaona mhNajao zsao ]maTNaar naahIt.
 • p%naI : malaa ]Va navaIna kMgavaa KrodI kravaa laagaola. jaunyaa kMgavyaacaa ek dat tuTlaaya. navara: ek dat tuTlyaavar navaIna kMgavaa. kovaZI hI ]QaLp+I. p%naI : AaorDta kSaalaaÆ Aata trI kMgavaa Gao} dyaa hao¸ tao SaovaTcaaca dat haota.
 • rajana : AgaM eoklasa ka? AapNa Aaja jaovaayalaa baahorca jaa}. rjanaI : ka hao? maI svayaMpak k$na qaklao AsaM tumhalaa vaaTlaM kaÆ rajana : Co ga. maI BaaMDI GaasaUna GaasaUna qaklaaoya.
 • p`SaaMt paohayalaa iSakNyaasaazI tlaavaat ]trlaa haota.caukUna %yaacaa paya Gasarlaa pNaa tao ksaavasaa iknaayaavar yao}na paohaocalaa. va tao ragaaragaanao mhNaalaa "dovaa Sapqa maI jaao pya-Mt paohayalaa iSakt naahI tao pya-Mt yaa tlaavaat prt ]trNaar naahI."
 • Ainala : Aaja tu AaMQaLa hao}na BaIk maagataosa. kala tu BaIk maagat haotasa tovha tu AaMQaLa navhtasa. iBakarI : $pyaa Aaz AaNao dyaayacao AsatIla tr dyaa¸ naahItr caalaayalaa laagaa. kalaca maaJaM psa-nala laa[-f haot. Aaja maaJaM p`aofoSanala laa[-f Aaho.
 • $gNa : samajaa jar maaJaM Aa^proSana AyaSasvaI JaalaM tr kaya hao[-la. Da^@Tr : jar tsaM kahI GaDlaM tr tumhalaa %yaacaI klpnaa sauQda imaLNaar naahI. tumhI kahI kaLjaI k$ naka.
  ]KaNaI
  Aaga`h
 • savaMa-cyaa Aaga`haKatr Barvato purI EaIKMD ...cyaa saazI maI saaoDUna caalalao AaiSayaa KMD
 • saaonyaacao maMgaLsau~ saaonaaranao GaDivalao ...cao naava Gyaayalaa savaMa-naI AaDvalao
 • mahadovaacyaa ipMDovar baola vaahto vaakuna ...cao naava Gaoto tumacaa maana raKuna
 • poTI vaajao ivaNaa vaajao satar vaajao Cana ...cao naava Gao]na raKto savaMa-caa maana
 • EaIkRYNaanao kolao Aja-unaacyaa rqaacao saarqya ...AaiNa maaJyaa saMsaarat hao[-la tumacao Aadraitqya
 • vana TU qa`I ...cao naava Gaoto malaa kra f`I
 • saasarcyaa kaOtukat raihlao naahI kaLacao Baana ...cao naava Gaoto raKuna tumha savaMa-caa maana
 • SaMkracaI pUjaa pava-tI krto KalaI vaakUna ...cao naava Gaoto sava-aMcaa maana raKUna
 • rama gaolao vanaat rajya idlao Barta ...cao naava Gaoto sava-aMcyaa kirta
 • rama gaolao vanaa rajya idlao Barta ...cao naaMva Gaoto maOi~NaIMcyaakirta
 • iSavaajaIlaa janma doNaarI Qanya ijajaa} maata ...ravaaMcao naava Gaoto Aaplyaa Sabdakrta
 • inaLo paNaI inaLo DaoMgar ihrvao ihrvao rana ..ravaaMcao naaMva Gao}na raKto sava-aMcaa maana
 • pu$Ya mhNajao saagar s~I mhNajao sairta ...cao naaMva Gaoto tumha sava-aMkirta
  idvaSaI
 • Aa[- vaDIla Aahot p`omaL saasaU saasaro Aahot haOSaI ...cao naava Gaoto lagnaacyaa idvaSaI
 • iSavaajaIsaarKa pu~ Qanya ijajaa}caI kuSaI ...naaMva Gaoto baarSaacyaa idvaSaI
 • maavaLlaa saUya ]gavalaa SaSaI ...naaMva Gaoto DaohaLjaovaNaacyaa idvaSaI
 • SaMkr pava-tIcyaa paoTI janmalao gaNaraja ...naaMva Gaoto gaaOr basalaI Aaja
 • gaaOrIpuZoM hLdIkuMkvaacyaa raSaIM ...ravaaMcao naava Gaoto caO~maasaI
 • ihrvMa ilaMbaU gaarsaM ...ravaaMcyaa baaLacaM baarsaM
 • ihmaalaya pva-tavar bafa-cyaa raSaI ...cao naava Gaoto ...cyaa baarSaacyaa idvaSaI
 • iSavaajaIsaarKa pu~ Qanya ijajaa}caI kuSaI ...cao naava Gaoto ...cyaa baarSaacyaa idvaSaI
 • kaolhapUrcyaa AMbaabaa[-puZo hLdIkuMkvaacyaa raSaI ...cao naava Gaoto ...cyaa baarSaacyaa idvaSaI
  naIlavaNa- AakaSaat camaktao SaSaI ...cao naava Gaoto baarSaacyaa idvaSaI
 • banaarSaI SaalaUlaa Aaho jartarI kaz ...cyaa maulaIcaa kolaa baarSaacaa qaaT
 • naaTkat naaTk gaajalaM sauBad`ahrNa ...naava Gaoto baarSaacaM karNa
 • dSarqa rajaanaM pu~asaazI kolaa navasa ...cyaa maulaacaa baarSaacaa idvasa
 • saasaubaa[- Aahot p`omaL vansabaa[- Aahot haOSaI ...cao naava Gaoto DaohaL jaovaNaacyaa idvaSaI
 • maavaLlaa saUya ]gavalaa SaSaI ...cao naava Gaoto DaohaL jaovaNaacyaa idvaSaI
 • caaMdIcyaa vaaTIt $pyao zovalao saaz ...cao naava Gaoto koolaa DaohaL jaovaNaacaa qaaT
 • Aa[-vaiDla Aahot p`omaL baihNaBaa} Aahot haOSaI ...cao naava Gaoto ...cyaa idvaSaI
 • saasarmaahorcaI maMDLI Aahot haOSaI ...cao naava Gaoto ...cyaa idvaSaI
 • caaMdIcyaa BaaMDyaaMnaa Asaavaa naaiSakcaa GaaT ...cao naava Gaoto ...cyaa DaohaL jaovaNaacaa qaaT
  Gaasa Barvatanaa
 • $salaolyaa raQaolaa kRYNa mhNatao hasa ...laa Barvatao ijalaobaIcaa Gaasa
 • d%tacyaa dovaLat Qaupacaa vaasa ...laa Barvatao laaDUcaa Gaasa
 • gaaNyaaMcyaa BaoMDyaaMcaa maUD Aaho Kasa ...laa Barvatao laaDUcaa Gaasa
 • sauKacaa haotaoya [tka vaYaa-va sa%ya navho kI ha Aaho Baasa sa%yap`icatIsaazI Barvato ...laa ijalaobaIcaa Gaasa
 • sauKI saMsaarasaazI kravaI laagato p`ya%naaMcaI kasa ...naa Barvato EaIKMDacaa Gaasa
 • pMgatIt drvaLtao ]dba%tIcaa sauvaasa ...naa Barvato ijalaobaIcaa Gaasa
 • dvaibaMdUt haotao saPtrMgaacaa Baasa ...laa Barvato ijalaobaIcaa Gaasa
 • ]TI baoMgalaaor mhOsaUr mhNaSaIla toqao jaa} ...tulaa Gaasa Barvatao pNa baaoT nakao caa}
 • jaa[-jau[-cyaa fulaaMcaa maQaur sauTtao vaasa ...laa doto ijalaobaIcaa Gaasa
 • Baad`pd maihnyaat gaNaptI basavatat SaaDUcaa ...laa Gaasa doto laaDUcaa
 • ramakRYNa knhOyaalaa raQaocaa laagalaa Qyaasa ...laa doto ijalaobaIcaa Gaasa
 • Barlaolyaa pMgatIt raMgaaoLI kaZlaI ica~aMcaI ...laa Gaasa doto pMgat basalaI ima~aMcaI
 • AiBamaana naahI saMp%tIcaa gava- naahI $pacaa ...ravaaMnaa Gaasa Barvato varNa Baat tUpacaa
 • AMbaabaa[-cyaa dovaLat ibalavarI Aarsaa ...naa Gaasa Gaalato Anarsaa
 • kRYNaacyaa baasarIcaa raQaolaa Qyaasa ...naa Barvato ijalaobaIcaa Gaasa
 • sauK samaQaana toqao laxmaIcaa vaasa ...naa doto maI ijalaobaIcaa Gaasa
 • lagnaasaar#yaa maMgaL idnaI naka kaoNaI ragaavaU ina $saU ..naa Gaasa Barvatanaa malaa yaoto gaaoD hsaU
 • Barlaolyaa pMgatIt raMgaaoLI kaZlaI maaoMracaI ...naa Gaasa doto pMgat basalaI qaaoraMcaI
  ivaDMbana
 • [valyaa [valyaa hrNaacao [valao [valao paya ...rava naahI Aalao Garlaa kuzo ip]na pDlao kaya
 • caaMdIcyaa taTat ijalaobaIcao tukDo Gaasa Barvato martukDyaa qaaobaaD kr [kDo
 • krt haoto vaoNaIfNaI samaaor haota Aayanaa ...ravaaMnaI malaa maarlaI imazI pNa maI kahI %yaat maavaonaa
 • iSasavaIcaa plaMga maKmalaIcaI gaadI ikMKapacaI ]SaI maI gaolao ravaaMpaSaI tr rava mhNatat 'Aaja ekadSaI'
 • Gara puZo AaMgaNa AaMgaNaa puZo AaosarI AaosarI puZ maaJaGar maaJaGarat fDtaLM fDtaLat caaMdIcaa BagaUlaa BagaUlyaat zovalaa Kvaa ...rava Aalao Garlaa Aata tumhI jaavaa
 • [ithasaacyaa pustkalaa BaUgaaolaacao kvar ...ravaMacao naava Gaoto ...caI lavar
 • cMadorI caaoLIlaa saaonaorI baTna ...ravaManaa AavaDto tMdurI icakna
 • gaNaptIcyaa dovaLat SMakracaI AartI ...rava gaolao vartI maI raihlao KalatI
 • sTUlaavar sTUla ba%tIsa sTUla ...rava ekdma byauTIfUla
 • Gavaavar GahU na} GahU lagna naahI Jaalao AjaUna naava kuNaacao Gao}
 • samaud`acyaa kazavar ma} ma} vaaLU ...rava idsatat saaQao pNa AatUna ekdma caalaU
 • roSmaacaa sadra %yaalaa Plaa^sTIkcao ba@kla ...rava evaZo h^nDsama pNa Dao@yaavar T@kla
 • AayalaIvar payalaI payalaIvar BauMgaa ...cao naava Gaotao TaMga iTMga iTMgaa
 • gaNaptravaana baraobar ica~pT paihlaa %yaacao naava saayakao vaamanaravaMacao naava Gaoto maI camanaravaMacaI baayakao
 • vaoDIvaakDI baaBaLI itlaa vaoDa vaakDa palaa tukarama maolaa AaiNa maI saKarama kolaa
 • ...caa naI maaJaa saMsaar hao[-la saukr jaovha maI icarona BaajaI AaiNa tao laavaola kukr
 • gaulaabaacao fUla kla kla ]klalao ...rava gaolao iKMDarat %yaManaa DUkranao Zklalao
 • saayakla hao%yaa saat maQalaI saayakla kucakI ...rava gaolao kamaalaa malaa laagalaI ]cakI
 • baajaaratUna AaNalaa lasaUNa ...rava pDlao tUpat %yaManaa maI Gaotlao caaTUna pusauna
 • pihlaI saaonaI dusarI manaI itsarI QanaI saaoDlyaa itGaI jaNaI AaiNa Jaalaao ...caa QanaI
 • AlaIkDo Amaoirka pilakDo Amaoirka malaa naava Gyaayalaa saaMgaU naka maI Aaho kumaarIka
 • iSaDIvar iSaDI ba%tIsa iSaDI baMDyaa AaoZtao ibaDI maI laavato kaDI
 • [tr naaca naaca naaca raQao ]DvaUyaa rMga ...cala jaa} itkDo sagaLo Aahot jaovaNaat dMga
 • h%tIvar AMbaarI AMbaarIvar JaUla ...maaJao gaulaabaacao fUla mahadovaacyaa maMidralaa saaonyaacaa kLsa ...cao naava Gyaayalaa malaa naahI AaLsa
 • maMgaLsaU~acyaa daona vaaTyaa saasar AaiNa maahor ...naI idlaa saaOBaagyaacaa Aahor
 • [Mga`jaImaQyao caMd`alaa mhNatat maUna ...cao naava Gaoto ...caI saUna
 • hirXacaMd`rajaa taramatIranaI raohIdasa pu~ ...cyaa naavaacao Gaatlao maMgaLsaU~
 • mahadovacyaa ipMDovar TrbaujaacaI faoD ...cao baaolaNao AmaRtahUna gaaoD
 • BaajaIt BaajaI maoqaIcaI ... maaJyaa p`ItIcaI
 • eka vaaFyaatlaI tuLsa dUsaryaa vaaFyaat $javalaI ...caI saarI maaNasao maI AaplaI maanalaI
 • saDaraMgaaoLInao sauSaaoiBat kolao Aaho AMgaNa ...cao naava GaovaUna saaoDto maI kMkNa
 • saa^FTvaoAr ha-DvaoAr iSavaaya ka^mPyauTr haot naahI ...iSavaaya kSaat [MTrosT vaaTt naahI
 • gaaDIt gaaDI Do@kna @vaIna ...maaJaI byauTI @vaIna
 • [ithasaacyaa pustkalaa BaUgaaolaacao kvhr ... maaJaI janmaacaI lavhr
 • jaIvanaat hI GaDI ASaIca rahU do ...caI p`It ASaIca fulaU do
 • maahorcao inaraMjana saasarcaI vaat ...cao naava Gyaayalaa krto Aaja sau$vaat
 • glaasaat glaasa C%tIsa glaasa ... maaJaI fsT- @laasa
 • Sabd itqao Baava Baava itqao kivata ...caI ... jaSaI saagarcaI sairta
 • Sabd toqao Aqa- kavya toqao kivata ... AaiNa ... jaNaU saagar AaiNa sairta
 • AbaaolaIcyaa fulaacaa saugaMQa kLonaa ...cao naava Gyaayalaa Sabd saucaonaa
 • svaatM~acyaa haomakuMDat vaIraMnaI TaklaI ]DI ...cyaa naavaavar baaMQato maMgaLsaU~acaI jaaoDI
 • iva{laacyaa dovaLat Ba@taMcaI daTI ...naava Gaoto Ama@yaasaazI
 • laaivat haoto kuMkU %yaat pDlaa maaotI ...saarKo ptI imaLalao Baagya mhNaUna maanaU iktI
 • tajamahala baMaQaayalaa karagaIr haoto kuSala ...cao naava Gaoto tumacyaa saazI spoSala
 • kNvamaunaIMcyaa AaEamaat SakuMtlaocao maahor ...nao kolaa malaa saaOBaagyaacaa Aahor
 • saaOBaagyaacao laoNao kaLI paot ...cyaa jaIvanaat ]jaLIna jaIvana jyaaot
 • iSavaajaI saarKa pu~ ijajaa[- saarKI maata ...cao naava Gaoto kMata
 • maMgala dovaI maMgala maato namana krto tulaa ...cyaa naavaanao AKMD saaOBaagya do malaa
 • ramasaItasavao sadOva SaaoBao laxmaNa ...Gaalato AapaoYaNa
 • yauwamaQyao yauw Jaalao BaartI ...cyaa saMsaarat maI Aaho saarqaI
 • Ba@tasaazI vaoDa Jaalaa naMdna ...cao naava Gaoto sava-aMnaa k$na vaMdna
 • [Md`acyaa naMdnavanaat APsara gaatat gaaoD Baagyaanao laaBalaI ...caI jaaoD
 • caMd`amauLo rMgalaa raoihNaIcaa saaja ...cao naava Gaoto gaaoD idvasa Aaja
 • kmaladlaaMmaQyao ]BaI laxmaImaata ...cao naava Gaot kaMta
 • saUya-ibaMba SaaoBato saMQyaocyaa BaaLI ...cao naava Gaoto saMQyaakaLcyaa vaoLI
 • EaIivaYNaUcyaa mastkavar sadOva Asatao SaoYa ...cao naava Gao}na krto gaRhp`vaoSa
 • maaMDvaacyaa darI laavalaa caafa ...cyaa naavaanao KoLvalaa gaaopa
 • caaMdIcyaa taTat $pyao tInaSaosaaz ...cao naava Gao}na baaMQato mauMDavaLIcaI gaaz
 • yamaunaajalaavar pDlaI tajamahalaacaI saavalaI ...laa janma doNaarI Qanya tI maa]laI
 • Aa[- vaiDlaaMnaI idlaa janma ba`mhdovaaMnaI baaMQalyaa gaazI ...nao maahor saaoDlao ...ravaaMcyaa saaO#yaasaazI
 • saasaurvaaSaINa maulaInao raKavaa qaaoramaaozyaaMcaa maana ...ravaaMnaa knyaa kolaI dana
 • gaulaabapakLIpoxaa naajaUk idsato SaovaMtI ...rava sauKI Asaaot hIca maaJaI ivanaMtI
 • jyaaotInao jyaaot poTto p`ItInao p`Iit vaaZto ...cao naava ...Gaoto
 • rama saIta laxmaNa caalalao vanaat ...ravaaMcyaa maI Aaho sahBaagaI jaIvanaat
 • gaaOtmaacyaa Saapanao Aihlyaa JaalaI iSaLa ...cyaa naavaacaa laavato iTLa
 • laaokmaanya iTLk svarajyaacaa ihra ...cao naava Gao}na ]KaNaa krto pura
 • pja-nyaacyaa vaRYTInao saRYTI haoto ihrvaIgaar ...cyaa jaIvaavar Gaalato maMgaLsaU~acaa har
 • sa%yavaanaasaazI saaiva~Inao yamaacaa purivalaa ipcCa ...cyaa jaIvaavar AKMD saaOBaagya imaLavao hIca maaJaI [cCa
 • AakaSaat camaktat taro jaimanaIvar camaktat ihro ...hoca maaJao AlaMkar Kro
 • baMQaU p`maasaazI rajyapd %yaaigalao ...cyaa naavaabaraobar gaRihNaIpd svaIkairlao
 • pUjaocyaa saaih%yaat ]dba%tIcaa puDa ...cyaa naavaavar Barlaa saaOBaagyaacaa cauDa
 • saaiva~Inao navasa kolaa ptI imaLavaa sa%yavaana ...cyaa jaIvaavar maI Aaho Baagyavaana
 • rajahMsa pxaI SaaoBaa dotao vanaalaa ...cao naava Gaoto AanaMd maaJyaa manaalaa
 • kRYNaanao pNa kolaa $i@maNaIlaaca varIna ...cyaa baraobar Aad-Sa saMsaar krIna
 • Aa%ma$pI krMDa doh$pI JaakNa ...cao naaMva Gao}na baaMQato kMkNa
 • caaMdIcyaa vaaTIt saaKrBaatacaI maUd ...rava Gyaa doto koSarI dUQa
 • janma idlaa maatonao palana kolao ip%yaanao ...cao naaMva Gaoto p%naI yaa naa%yaanao
 • rama laxmaNa saIta tIna maUit- saaxaat ...cao naaMva Gaoto naIT zovaa laxaat
 • mahadovaacyaa ipMDIvar baola vaahto tajaa ...cao naaMva Gaoto pihlaa naMbar maaJaa
 • rama gaolao vanaat Bart Aalao BaoTI ...cao naaMva Gaoto sava-aMsaazI
 • rama laxmaNaacaI jaaoDI Amar JaalaI jagaaMt ...cao naava Gaoto ...cyaa Garat
 • maahorcao t$ laavato saMsaaracyaa AMgaNaI ...cao naaMva Gaoto kulaSaIla naMidnaI
 • saasarcao inaraMjana maahorcaI fulavaat ...cao naaMva GaoNyaasa krto sau$vaat
 • vaoladaoDyaacyaa vaolaavar hvaa sauTlaI gaar ...cao naaMva Gaoto ra~ JaalaI far
 • narisaMhacyaa maMidrat raMgaaoLI Asao maaoracaI ...cao naaMva Gaoto snauYaa qaaoracaI
 • maMgalakayaa-t laaok krtat Aahor ...cao naaMva Gao}na saaoDlao maahor
 • saagaralaa AalaI BartI nadIlaa Aalaa pUr ...cyaa saaO#yaakrta Aa[-baap kolao dUr
 • lavaMga jaayap~I panaacaa ivaDa ...ravaaMcyaa naavaaMvar Barto lagnaacaa cauDa
 • iva{laacyaa maMidrat Ba@taMcaI daTI ...ravaaMcao naaMva Gaoto Ama@yaasaazI
 • mahadovaalaa vaahto baola ivaYNaUlaa vaahto tuLsa ...ravaaMcao naaMva Gyaayalaa malaa naahI AaLsa
 • AMbaabaa[-cyaa dovaLasamaaor hLdIkuMkvaacaa saDa ...ravaaMcyaa naaMvaavar Barto lagnacauDa
 • sava- dovaaMmaQyaoM EaoYz ba`mha ivaYNaU mahoSa ...ravaaMcao naaMva Gao}na krto gaRhp`vaoSa
 • ijajaa[-saarKI maata tukaramaasaarKo saMt ...ravaaMcyaa manaacaa malaa kLonaa AMt
 • KvaLlaa samaud` laaTa kazaokaz ...ravaaMcao naaMva Gaoto ...cyaa pazaopaz
 • gaaopaL kRYNaalaa baasarIcaa Aaho CMd ...ravaaMcyaa jaIvanaat malaa AanaMd
 • ihMdmaatocyaa Dao@yaavar maao%yaacaI jaaLI ...ravaacaM naaMva Gao}na baaMQato mauMDavaLI
 • iBalavaDIcaa Aaho p`oxaNaIya GaaT ...ravaaMcao naaMva Gao}na baaMQato mauMDavaLIcaI gaaz
 • gaaokuLacyaa kuMjavanaat EaIkRYNa vaajaivatao baasarI ...ravaaMcao naaMva Gao}na maI inaGaalao saasarI
 • samaud`acyaa iSaMplyaaMt saaMpDlao maaiNak maaotI ...ravaaMcyaa jaIvanaaMt maI Aaho saarqaI
 • saMsaar$pI saagarat ptIp%naIMcaI haoDI ...ravaaMcyaa naavaaMnao baaMQato maMgaLsaU~acaI jaaoDI
 • p`omaacaa idlaa huMDa maanaacaI kolaI krNaI ...ravaaMcaM naaMva Gao}na krto GarBarNaI
 • caafLcyaa maMidrat rama saIta laxmaNa ...ravaaMcao naaMva Gao}na Gaalato AapaoYaNa
 • malaa kahI naahI yaot maI Aaho saaQaI ...ravaaMcaM naaMva Gaoto sava-aMcyaa AaQaI
 • sa%yaBaamaonao EaIkRYNaacaI kolaI sauvaNa-tulaa ...ravaaMcaM naaMva Gaoto AaSaIvaa-d Vavaa malaa
 • naIlavaNa- AakaSaaMt caMd`acaI laagalaI caahUla ...ravaaMcyaa jaIvanaat zovato pihlao pa}la
 • kaSmaIrcyaa naMdnavanaat fulalaa inaiSagaMQa ...ravaaMcyaa jaIvanaat malaa Aaho AanaMd
 • ]gavalaa caMd` rjanaIlaa laagalaI caahUla ...ravaaMcao naaMva Gao}na saMsaarat Takto pa}la
 • caMdnaacyaa JaaDalaa naaigaNaIcaa vaoZa ...ravaaMcyaa naavaaMvar Gaalato saaOBaagyaacaa cauDa
 • pMiDt javaahr hao}na gaolao qaaor ...ravaaMcyaa naavaavar laavato caMd`kaor
 • maaoh maayaa p`omaacaI jaaLI psarlaI daT ...ravaaMcaI saovaa krNao hIca maaJaI maaoxaacaI vaaT
 • [Mga`jaI BaaYaot gavatalaa mhNatat ga`asa ...ravaaMcyaa saMsaarat malaa naahI ~asa
 • SaalaUcaa pdr ADklaa taoDyaat ...ravaaMcao naaMva Gaoto .. vaaDyaat
 • kacaocyaa taMbyaaMt sarbat Aaho gaar ...ravaaMcaM naaMva Gyaayalaa ]SaIr Jaalaa far
 • darat AMgaNa AMgaNaat kaZlaI raMgaaoLI ...ravaaMcao naaMva Gao}na baaMQato mauMDavaLI
 • ihrvaa SaalaU naosaUna Aalao ...ravaaMcyaa jaIvanaaMt samarsa Jaalao
 • SaahU rajao baaMQatat kaolhapurI foTa ...ravaaMcyaa saMsaarat maaJaa AQaa- vaaTa
 • Aadgar madgar madgaraMt plaMga plaMgaavar ]SaI ...ravaaMcyaa jaIvaavar maI Aaho KuYaI
 • saaOBaagyavatIcaa AlaMkar mhNajao kacaocao cauDo ...ravaaMcao naaMva Gaoto maMgaLagaaOrI puZo
 • pdspSaa-nao lavaMDto ]MbarzyaavarlaM maap ...caI Baagyap%naI mhNaUna gaRhp`vaoSa krto Aaja
 • satarIcaa naad vaINaocaa JaMkar ...cyaa samavaot sau$ Jaalaa saMsaar
 • jaIvanaacyaa kaoMdNaat fulalao p`ItIcao puYp ...cyaa naavaanao Gaoto maI saaOBaagyaacaa gaucC
 • maUkpNao CoDIt haoto jaIvanavaINaocaI tar ...cyaa jaIvanaspSaa-nao ]maTtIla JaMkar
 • inasagaa-var k$ phat Aaho Aajacaa maanava maat AQa-aMgaI mhNaUna idlaa ...cyaa hatI hat
 • jaIvanaacyaa saagarat saPtrMgaI pUla ivacaaraMcaa ...cyaa sah sauKI hao[-la p`vaasa saMgaIt saMsaaracaa
 • jaIvanaacyaa p`aMgaNaat sauKduKacaa KoL AivanaaSaI ...]%kYa- Asaao hoca maagato dovaapSaI
 • vasaMt ?tUt caalao kaoiklaocao kUjana ...cao krIna manaaomanaI pUjana
 • SaMkrasaarKa ipta Ana\ igarjaosaarKI maata ...ravaaMsaarKa pit imaLUna svaga- Aalaa hata
 • pUjaocyaa saaih%yaat ]dba%%yaaMcaa puDa ..ravaaMcyaa jaIvaavar Barlaa hatBar cauDa
 • caMd`a`laa haotao ]dya samaud`alaa yaoto BartI ...ravaaMcyaa Sabdanao saaro Eama hrtI
 • caaMdIcyaa tbakat $maala Takto ivaNaUna ...cao naava Gaoto baaohlyaavar basaUna
 • vasaMt ?tUt kaoikLa krto kUjana ...cyaa baraobar krto laxmaIpUjana
 • caMd`aBaaovatI tarkaMnaI QarlaM gaaola rMgaNa ...cyaa naavaanao baaMQalaM maI kMkNa
 • r%najaiDt isaMhasanaavar gaNapitraya rajaa ...cao naava Gaoto pihlaa naMbar maaJaa
 • ASaaokcak` hI raYT/Iya KUNa ...naava Gaoto ...caI saUna
 • qaaor kuLI janmalao ]cca kuLI Aalao ...ravaaMmauLo BaagyaSaalaI Jaalao
 • Garalaa AsaavaM AMgaNa AMgaNaat DaolaavaI tuLsa ...cyaa jaIvanaat caZvaIna AanaMdacaa kLsa
 • maavaLlaa saUya- prtlao pxaI ...cyaa p`maalaa prmaoSvar saaxaI
 • &anaoSaaMcaI &anaoSvarI tukyaacaI gaaqaa ...ravaaMcyaa carNaI maI zovato maaqaa
 • gaaodakaMzcaI maulagaI kRYNaakaMzI Aalao ...ravaaMcyaa naavaanao maMgaLsaU~ lyaalao
 • Aa[- maato jaaogaoSvarI vaMdna krto tulaa ...caa sahvaasa AKMD laaBaao malaa
 • maahorcao idvasa maaJao paKrasaarKo ]Dalao ...toqaIla smaRitkNa Gao}na ...cao GarI Aalao
 • Aa[- maato maMgaLagaaOrI nakao malaa kIit- saMp%tI sadOva rahU do malaa ...cyaa saMgatI
 • SaRMgaarlaolaa h%tI maaMDvaapuZo Jaulao ...ravaaMnaa AavaDtat maaogaáyaacaI fulao
 • ihMdmaatocyaa Daokyaavar maao%yaaMcaI jaaLI ...cao naava GyaayacaI maaJyaavar AalaI paLI
 • naIlavaN-a AakaSaatUna pDtat pavasaacyaa sarI ...cao naava Gaotao ...cyaa GarI
 • saMsaar$pI saagarat ptI p%naacaI naaOka ...cao naava Gaotao sava- jaNa eoka
 • [MiglaSa BaaYaolaa mah%va Aalao far ...nao maaJyaa saMsaaralaa laavalaa hatBaar
 • Aa[-vaiDla Baa} baihNaI gaaokuLasaarKo Gar yaa sauKamaQyoa ...caI pDlaI Bar
 • jaa[-jau[-caa vaola psarlaa daT ...cyaa naaokrImauLo GaDt naahI gaaz
 • vaIja purvazyaasaazI kaoyanaolaa baaMQalao QarNa ...cao naava Gaotao Aaja Aaho karNa
 • ik`koT fuTbaa^la pu$YaaMcaa KoL ...laa maMDLatUna yaayalaa Jaalaa vaoL
 • sa%yanaarayanaacaI pUjaa jaaoDInao kolaI ...Gaa[-Gaa[-t svayaMpak k$na maihlaamaMDLat gaolaI
 • caMdnaacyaa JaaDalaa naaigaNaIcaa vaoZa ...cao naava Gaotao maaJaI vaaT saaoDa
 • kmaLaMcyaa fulaaMcaa har laxmaIcyaa gaLyaat ...cao naava Gaotao pu$YaaMcyaa maoLyaat
 • naava naava naavaaMcaI kaya ibaSaad maI Aaho Garat ... gaolaI Aa^ifsaat
 • doSaacaa karBaar kravaa yau>Inao ...cao naava Gaotao manaapasaUna Ba@tInao
 • saItosaarKo caairHya rMBaosaarKo $p ... malaa imaLalaI Aaho Anau$p
 • naMdnavanaat AmaRtacao klaSa ... maaJaI Aaho maaozI saalasa
 • naaiSakcaI d`axao naagapUrcaI saM~I ... AajapasaUna maaJaI gaRhmaM~I
 • KDIsaaKrocaa KDa Kavaa tovha gaaoD ...cyaa $pat naahI kuzcao KaoD
 • fulaat fUla madnabaaNa ... maaJaa jaIva kI p`aNa
 • saayaMkaLcyaa AakaSaacaa inaLsar rMga ... maaJaI naohmaI Garkamaat dMga
 • '! namaaojaI AaVa' nao &anaoSvarIcaI sau$vaat ... ina maaJaI jaaoDI zova sauKat
 • ina%ya navaIna SaaoQaaMnaI gauMga haoto matI QyaanaI manaI nasatanaa ...imaLalao ptI
 • [Md`Qanaucao rMga naacatI rmya manaaohr naIlaaMbarI tuJaI ina maaJaI saaobat ...AKMD rahao yaugaaMtrI
 • navhto dusaro Anya maagaNao hvao malaa to Aaja imaLalao saaOBaagyaacao sauMdr laoNao ...maja bahala kolao
 • SauBa` fulaaMcyaa maKmalaIvar SauBamaMgala Jaalao ...caI maI Cayaa hao}na saPtpdI caalalao
 • vaaáyaasaMgao taáyaaMsaMgao CoDIt jaatao CMd manaacaa ...savao hat gauMfunaI maaga- caalatao navajaIvanaacaa
 • rMga Saalaucaa Kulao baOMgaNaI saaja lyaayalao jaNaU ihrkNaI rMga maoMdIcaa kajaL nayanaI ...caI maI Jaalao raNaI
 • roKIt Asata ica~ ]Vacao rMga naacatI [Md`Qanaucao ...saMgao maI gauNagauNato navaqar gaaNao mau@t manaacao
 • EaavaNaacyaa iSaDkavyaManaI AanaMdlaI Qara raNaI ...cao naaMva Gaota sauKavalao maI maaJyaa manaI
 • pRqvaI maaolaacaM laaBalaM saaOBaagyaacaM laoNaM ...caI saaqa Asata malaa kaya ]NaM
 • saPtpdIcaI saat pavalao saata janmaacaI zravaI ...ravaaMcyaa baraobar maI janmaaojanmaI AsaavaI
 • lata Daolao kuMja Daolao Daolao vanaEaI ...cyaa jaIvanaat ]jaLao BaagyaEaI
 • maMgaLsaU~acyaa daona vaaTyaa saasar maahorcaa saMgama ...cyaa sahvaasaat maaJyaa AanaMdacaa ]gama
 • namaskar fukacaa AaSaIvaa-d laaKacaa ...tumacyaa AaSaIvaa-danao ...ravaaMcaa saMsaar krIna sauKacaa
 • dhyaacao kolao EaIKMD duQaacaa kolaa Kvaa ...ravaaMcyaa saMsaarat AaSaIvaa-d tumacaa hvaa
 • rama basalao rajyaavar saIta basalaI AMkavar ...toja JaLklao maaJyaa kuMkvaavar
 • tU saagar k$Naocaa dovaaM saarM kahI tulaaca saaMgaavaM ...cao naaMva Gaoto AKMD saaOBaagya malaa VavaM
 • gaaoáyaa hatavar Kulatao maoMdIcaa rMga ...caoM naaMva eokNyaat maaJyaa sa#yaa Jaalyaa dMga
 • naava AaozI pNa sauTt naahI lajjaocao baMQana ...cao naaMva Gao}na qaaoraMnaa krto vaMdna
 • s~Ilaa BaUYaNa SaIlaacao baMQana ...cyaa sahvaasaat fulaivana jaIvana naMdnavana
 • ]MbarzyaavarIla maap AaolaaMDUna ...cyaa GarI Aalao ...saasaU saasaáyaaMcyaa $panao dujao maaya baap laaBalao jaIvanaspSaa-nao ]maTtIla JaMkar
 • inasagaa-var k$ phat Aaho Aajacaa maanava maat AQa-aMgaI mhNaUna idlaa ...cyaa hatI hat
 • jaIvanaacyaa saagarat saPtrMgaI pUla ivacaaraMcaa ...cyaa sah sauKI hao[-la p`vaasa saMgaIt saMsaaracaa
 • jaIvanaacyaa p`aMgaNaat sauKduKacaa KoL AivanaaSaI ...]%kYa- Asaao hoca maagato dovaapSaI
 • vasaMt ?tUt caalao kaoiklaocao kUjana ...cao krIna manaaomanaI pUjana
 • SaMkrasaarKa ipta Ana\ igarjaosaarKI maata ...ravaaMsaarKa pit imaLUna svaga- Aalaa hata
 • pUjaocyaa saaih%yaat ]dba%%yaaMcaa puDa ..ravaaMcyaa jaIvaavar Barlaa hatBar cauDa
 • caMd`a`laa haotao ]dya samaud`alaa yaoto BartI ...ravaaMcyaa Sabdanao saaro Eama hrtI
 • caaMdIcyaa tbakat $maala Takto ivaNaUna ...cao naava Gaoto baaohlyaavar basaUna
 • vasaMt ?tUt kaoikLa krto kUjana ...cyaa baraobar krto laxmaIpUjana
 • caMd`aBaaovatI tarkaMnaI QarlaM gaaola rMgaNa ...cyaa naavaanao baaMQalaM maI kMkNa
 • r%najaiDt isaMhasanaavar gaNapitraya rajaa ...cao naava Gaoto pihlaa naMbar maaJaa
 • ASaaokcak` hI raYT/Iya KUNa ...naava Gaoto ...caI saUna
 • qaaor kuLI janmalao ]cca kuLI Aalao ...ravaaMmauLo BaagyaSaalaI Jaalao
 • Garalaa AsaavaM AMgaNa AMgaNaat DaolaavaI tuLsa ...cyaa jaIvanaat caZvaIna AanaMdacaa kLsa
 • maavaLlaa saUya- prtlao pxaI ...cyaa p`maalaa prmaoSvar saaxaI
 • &anaoSaaMcaI &anaoSvarI tukyaacaI gaaqaa ...ravaaMcyaa carNaI maI zovato maaqaa
 • gaaodakaMzcaI maulagaI kRYNaakaMzI Aalao ...ravaaMcyaa naavaanao maMgaLsaU~ lyaalao
 • Aa[- maato jaaogaoSvarI vaMdna krto tulaa ...caa sahvaasa AKMD laaBaao malaa
 • maahorcao idvasa maaJao paKrasaarKo ]Dalao ...toqaIla smaRitkNa Gao}na ...cao GarI Aalao
 • Aa[- maato maMgaLagaaOrI nakao malaa kIit- saMp%tI sadOva rahU do malaa ...cyaa saMgatI
 • SaRMgaarlaolaa h%tI maaMDvaapuZo Jaulao ...ravaaMnaa AavaDtat maaogaáyaacaI fulao
 • ihMdmaatocyaa Daokyaavar maao%yaaMcaI jaaLI ...cao naava GyaayacaI maaJyaavar AalaI paLI
 • naIlavaN-a AakaSaatUna pDtat pavasaacyaa sarI ...cao naava Gaotao ...cyaa GarI
 • saMsaar$pI saagarat ptI p%naacaI naaOka ...cao naava Gaotao sava- jaNa eoka
 • [MiglaSa BaaYaolaa mah%va Aalao far ...nao maaJyaa saMsaaralaa laavalaa hatBaar
 • Aa[-vaiDla Baa} baihNaI gaaokuLasaarKo Gar yaa sauKamaQyoa ...caI pDlaI Bar
 • jaa[-jau[-caa vaola psarlaa daT ...cyaa naaokrImauLo GaDt naahI gaaz
 • vaIja purvazyaasaazI kaoyanaolaa baaMQalao QarNa ...cao naava Gaotao Aaja Aaho karNa
 • ik`koT fuTbaa^la pu$YaaMcaa KoL ...laa maMDLatUna yaayalaa Jaalaa vaoL
 • sa%yanaarayanaacaI pUjaa jaaoDInao kolaI ...Gaa[-Gaa[-t svayaMpak k$na maihlaamaMDLat gaolaI
 • caMdnaacyaa JaaDalaa naaigaNaIcaa vaoZa ...cao naava Gaotao maaJaI vaaT saaoDa
 • kmaLaMcyaa fulaaMcaa har laxmaIcyaa gaLyaat ...cao naava Gaotao pu$YaaMcyaa maoLyaat
 • naava naava naavaaMcaI kaya ibaSaad maI Aaho Garat ... gaolaI Aa^ifsaat
 • doSaacaa karBaar kravaa yau>Inao ...cao naava Gaotao manaapasaUna Ba@tInao
 • saItosaarKo caairHya rMBaosaarKo $p ... malaa imaLalaI Aaho Anau$p
 • naMdnavanaat AmaRtacao klaSa ... maaJaI Aaho maaozI saalasa
 • naaiSakcaI d`axao naagapUrcaI saM~I ... AajapasaUna maaJaI gaRhmaM~I
 • KDIsaaKrocaa KDa Kavaa tovha gaaoD ...cyaa $pat naahI kuzcao KaoD
 • fulaat fUla madnabaaNa ... maaJaa jaIva kI p`aNa
 • saayaMkaLcyaa AakaSaacaa inaLsar rMga ... maaJaI naohmaI Garkamaat dMga
 • '! namaaojaI AaVa' nao &anaoSvarIcaI sau$vaat ... ina maaJaI jaaoDI zova sauKat
 • ina%ya navaIna SaaoQaaMnaI gauMga haoto matI QyaanaI manaI nasatanaa ...imaLalao ptI
 • [Md`Qanaucao rMga naacatI rmya manaaohr naIlaaMbarI tuJaI ina maaJaI saaobat ...AKMD rahao yaugaaMtrI
 • navhto dusaro Anya maagaNao hvao malaa to Aaja imaLalao saaOBaagyaacao sauMdr laoNao ...maja bahala kolao
 • SauBa` fulaaMcyaa maKmalaIvar SauBamaMgala Jaalao ...caI maI Cayaa hao}na saPtpdI caalalao
 • vaaáyaasaMgao taáyaaMsaMgao CoDIt jaatao CMd manaacaa ...savao hat gauMfunaI maaga- caalatao navajaIvanaacaa
 • rMga Saalaucaa Kulao baOMgaNaI saaja lyaayalao jaNaU ihrkNaI rMga maoMdIcaa kajaL nayanaI ...caI maI Jaalao raNaI
 • roKIt Asata ica~ ]Vacao rMga naacatI [Md`Qanaucao ...saMgao maI gauNagauNato navaqar gaaNao mau@t manaacao
 • EaavaNaacyaa iSaDkavyaManaI AanaMdlaI Qara raNaI ...cao naaMva Gaota sauKavalao maI maaJyaa manaI
 • pRqvaI maaolaacaM laaBalaM saaOBaagyaacaM laoNaM ...caI saaqa Asata malaa kaya ]NaM
 • saPtpdIcaI saat pavalao saata janmaacaI zravaI ...ravaaMcyaa baraobar maI janmaaojanmaI AsaavaI
 • lata Daolao kuMja Daolao Daolao vanaEaI ...cyaa jaIvanaat ]jaLao BaagyaEaI
 • maMgaLsaU~acyaa daona vaaTyaa saasar maahorcaa saMgama ...cyaa sahvaasaat maaJyaa AanaMdacaa ]gama
 • namaskar fukacaa AaSaIvaa-d laaKacaa ...tumacyaa AaSaIvaa-danao ...ravaaMcaa saMsaar krIna sauKacaa
 • dhyaacao kolao EaIKMD duQaacaa kolaa Kvaa ...ravaaMcyaa saMsaarat AaSaIvaa-d tumacaa hvaa
 • rama basalao rajyaavar saIta basalaI AMkavar ...toja JaLklao maaJyaa kuMkvaavar
 • tU saagar k$Naocaa dovaaM saarM kahI tulaaca saaMgaavaM ...cao naaMva Gaoto AKMD saaOBaagya malaa VavaM
 • gaaoáyaa hatavar Kulatao maoMdIcaa rMga ...caoM naaMva eokNyaat maaJyaa sa#yaa Jaalyaa dMga
 • naava AaozI pNa sauTt naahI lajjaocao baMQana ...cao naaMva Gao}na qaaoraMnaa krto vaMdna
 • s~Ilaa BaUYaNa SaIlaacao baMQana ...cyaa sahvaasaat fulaivana jaIvana naMdnavana
 • ]MbarzyaavarIla maap AaolaaMDUna ...cyaa GarI Aalao ...saasaU saasaáyaaMcyaa $panao dujao maaya baap laaBalao
 • ivaDMbana kivata

  caala : dohacaI itjaaorI
  dohacaI kaihlaI vaaho svaodgaMgaa tPt ha ]nhaLa dovaa ksaa saahU saaMgaa … SakaLI nasato paNaI ksaa k$ snaana
  vaIja jaa[- inaGaUina hao[- AaMQaLyaa samaana %yaat CaoTI psaro BaaoMgaa maaozI kro dMgaa … sauya- krI rs%yaavartI taMDva nat-na
  tPt k$ina BaUmaI kirtao Aapulyaasamaana caTacaTa caTko basait purL ]zo AMgaa… gaaDItIla gadI- hao[- duga-QaIcaI KaNa
  Gaama gaLo kpDo Aaolao kMzI yao[- p`aNa trIhI taoMD do[- dovaa raoja yaa p`saMgaa… rMga ]Do caoh yaavarcaa gaolaa QaamaojaUna
  ivaskTUina kosahI gaolao najar hao[- xaINa GarI jaa}ina svayaMpaka kSaI laagaU saaMgaa…
  caala : naaca ro maaora naaca
  vaaca ro paora ebaIsaIDI tu vaaca ro paora vaaca … sarkarI vaara ifrlaa ro
  [Mga`jaI ivaYaya tujalaa ro marazIcaI dOnaa [Mga`jaIhI yaOnaa tarovar ]Baa tU naaca vaaca ro paora…
  ja^k A^ND ijala tU Gaaokayacao jyaa[- jya[- Asao naa mhNaayacao
  vaacaayacyaa naadat spQaa-Mcyaa vaadat jaPaUna baaLa vaaca vaaca ro paora…
  ka^mPyauTr TivhI jaaoDI ro vaacanaacaI qaaMbalaI gaaoDI ro
  isanaomaat Cana Cana hrplao Baana BaanavarI yao, vaaca vaaca ro paora…
  vaaca ro paora ebaIsaIDI tu vaaca ro paora vaaca……
  caala : ]laTUna ra~ gaolaI
  kovhatrI phaTo ]laTUna ra~ gaolaI, caZlaI jara madIra hrvaUna ra~ gaolaI , saaMgaU trI ksao maI
  ibala Jaalao iktIcao, ]laTUna kSaI malaa fsavaUna ra~ gaolaI,
  kLlao malaa na kovha inasaTlaa Pyaalaa jarasaa kLlao malaa na kovha hrpUna sauQaa gaolaI
  ]rlao ]rat naahI Aavaaja spMdnaacao AakaSa navyaa svaPnaacao daKvaUna ra~ gaolaI
  smarlaa malaa na tovha p%ta maaJyaaca Garacaa maga vaaT baahorcaI daKvaUna vaoTr gaolaI
  Aata hatat naahI Pyaalaa tao madyaacaa ]trvaUna JaIMga maaJaI ra~ inaGaUna gaolaI
  caala : dOvajaat du:Ko Barta daoYa naa kuNaacaa
  glaasa glaasa maVo Barta daoYa naa kuNaacaa vyasanaaQaIna Aaho jagatI pu~a maanavaacaa SaasanahI naahI daoYaI navho
  daoYaI laaok maV p``aSanaacaa va%saa laaDkaca SaaOk KoL caalalaasao saara d`vya saMicatacaa AMt p`aSanaacaa ptnaI hao[-
  yaa jagaat maV p`aSanaaca va%saa naSaa haca AMt p`aSanaaqa- maIlana haoto naoma maVPyaaMcaa gauLasavao janmao da$ jaaoD janmajaat idsao
  Baasato to to saaro ivaSva maVBa`aMt iktI pIt basasaI vaoDyaa Ak- ha fLaMcaa
  SauQd svaga-vaasaI haoto iJaMga yao xaNaat At@ya- naa haoto kahI jarI Aksmaat vyasana klpnaoSaI qaaMbao tk- maVPyaacaa
  maV p`aSanaatunaI sauTlaa kaoNa p`aiNajaat vyasanamau> jagalaa ka ro kuNaI jaIvanaat
  vyasanaaqa- jao jao caalao maaga- tao layaacaa daona maVPyaaMcaI haoto baarmaQyao BaoT ek glaasa taoDI daoGaa punha ]Va gaaz
  xaiNak Aaho toiva baaLa maoL maVPyaaMcaa nakao GaaoT Gao} tU ro KalaI zova glaasa tuJaa AaiNa maaJaa Aaho vaogaLa p`vaasa naSaomaQyao haotao rajaa mania yaa jagaacaa
  nakao Aaga`hanao majasaI qaaMbavaUsa vyaqa- poga poga Gao}na daoGao hao} ro kRtaqa- qaMD poya p`asana krI ka Gasaa maVPyaacaa saMplyaaivanaa hI da$ ksao saaMgaU yaar
  GarI Aata naahU yaoNao sa%ya ho i~vaar maIca ek svaamaI Aata QauMd %yaa naSaocaa punha naka yao} kaoNaI maaiJayaa p`qaat
  laaoLNao barLNao AaiNa kQaI gaTarat maana vaaZvaI maI laaokI maidrapurIcaa
  caala : ivaz\zlaa tu vaoDa kuMBaar
  ifr%yaa KucaI-vartI dosaI kosaalaa Aakar naaiBaka tU eosaa huSSaar tolapaNaI maSaIna vastra tUca maarIsaI garma fvaara
  Aakarca yao maga Dao@yaalaa tuca svat:cyaa klaakRitcaI nasao KMt naa har iSaraiSaracao $p AagaLo
  p`%yaokacao BaaMga vaogaLo tuJyaaivanaa to kaoNaa na kLo maaqaI kuNaacyaa nausato paNaI kuNaa maaqaI SaRgaaMr
  tuMca vaLivasaI tUMca kapsaI kurvaaLI tUU fugaa paDsaI
  Aarsao da}na kaya saaQasaI GaosaI pOsao trIhI lauTsaI rmya koSa saMBaar
  caala : idvasa tuJao ho Jaulaayacao
  idvasa tuJao ho fugaayacao maaojaUna maapUna jaovaayacao maaJaI tU laaDkI raNaI nakao ga Ka}sa laaoNaI
  paNyaat ilaMbaalaa ipLayacao...idvasa tuJao ho fugaayacao
  saajaUna tUpacaI Qaar vaaZvaI k^larI far p`Baat ifrayaa jaaNao vaaTot Qaap laagaNao
  dmaUna jarasao Tokayacaoo...idvasa tuJao ho fugaayacao vajana vaaZto far saaosaonaa kaTyaalaa Baar
  kLlao kaya to krayacaoo...idvasa tuJao ho fugaayacao Aapulyaa GaracyaapaSaI ifr tU gaDo jaraSaI
  halat caalat rhayacao...idvasa tuJao ho fugaayacao
  caala : saKI maMd Jaalyaa tarka
  gatI maMd kr ro caalaka Aata hLU caalavaSaIla ka maQaura~ maMqar doKNaI tu saMqa hao dr vaLNaI ha maOla AMitma rahIlaa
  %yaa par tU paDSaIla ka )dyaat Aaho QaDkD Ana\ Aaozat AalaI ikMcaaLI hI ho pailpToSana qaaMbavaNaara QaIr tU doSaIla ka
  jao jao hvaosao jaIvanaI to sava- naahI laaBalao ]ro kahI ]Nao to puNa- k$ doSaIla ka baaolaavaNao
  tu QaaiDta maR%yaU JaiNa yao[-la [qao qaaMbaola naca tao xaNaBarI trI ba`ok tU laavaSaIla ka
  caala : eorNaIcyaa dovaa tulaa
  ka^mPyauTrcyaa dovaa tulaa¸ baa[-T' 'baa[-T' vaahU do Da^lar' $pI maayaa tuJaI¸ AamhavarI rahU do
  laoNaM laovaU eca vanacaM¸ Flaa[-T Qa$ svaIsa eArcaM yauina@sa¸ jaavaa¸ Aaorakla¸ ga InakaDa- caM imar^kla
  lavakrca hao} do.. Da^lar $pI maayaa tuJaI … rIsaoSanacaI pIDa TLao¸ vh^laImaQyao Gar imaLao
  doSapoma maaJaM vaoLaovaoLI¸ maharaYT/ maMDLat ]tU jaavaU do.. 'Da^lar' $pI maayaa tuJaI…
  caala : baa[- maI ivakt Gaotlaa Saama
  fukT gaaLlaa Gaama naahI qaabaMlaI yaacaI lafDI¸ iktI Kocalaa lagaama fukT gaaLlaa Gaama¸ baa[- maI¸ fukT gaaLlaa Gaama
  kQaI %yaasa jar¸ idsatI naarI¸ gaaokuLat %yaa¸ rmatao BaarI p`%yaokIlaa maanauna raQaa¸ ivaMgaa GaalaI Saama
  fukT gaaLlaa Gaama¸ baa[- maI¸ fukT gaaLlaa Gaama baaL AvagauNaI saasarGarcaa¸ gaulaama kaLa ha iklavarcaa badama raNaI idsata krtao¸
  vaakuna Jaukuna salaama fukT gaaLlaa Gaama¸ baa[- maI¸ fukT gaaLlaa Gaama
  ijat@yaa baayaaÊ ittukI naavao¸ sausaaT %yaaMcyaa maagao Qaavao Aavarta maI Aavart naahI¸
  pLtao ha baofama fukT gaaLlaa Gaama¸ baa[- maI¸ fukT gaaLlaa Gaama
  caala : kuzo SaaoiQaSaI ramaoSvar Ana\ ...
  kuzo SaaoiQaSaI dosaa[- Ana\ kuzo SaaiQaSaI jaaoSaI ]cca iSaxaNaasaazI gaolyaa daoGaIhI prdoSaI
  SaIlaa sakaLI gaolaI samaao$na tu na paihlao DaoLo ]GaDUna vaYaa- Gao}na AalaI
  'Qaara' itlaa GaatlaI BajaI Kayalaa kaya tulaa ]pyaaoga baavaLyaa )dya Asauna ']YaaSaI' caOna GaatlaI gaLyaat baaLa
  laaivalaasa tu iTLa kpaLa kQaI na Gao}na kagad hatI
  baaNa foklaa kaoNaavartI haya baavaLyaa ]gaIca inarqa-k [kDUna itkDo jaaSaI ip`yaa baaolato gauZ DaoLyaatUna ip`yaa baaolato maMd ismatatuna
  kQaI hao}naI ip`yaa ivakarI GaT\T Gaalato imazI gaLyaaSaI AvatIBavatI Asauna idsaonaa SaaoiQataosa naa@yaaSaI
  caala : manaacao Slaaok
  manaa naIT pMqao kQaIhI na jaavao inaSaapaNaI kolyaap`maaNao calaavao jarI vaahnao maagaunaI kOk yaotI kQaI naa trI saaoiDjao SaaMtvaR%tI
  dukanaaMvarI laaivalyaa laaMba paTyaa manaa qaaMbaunaI vaaca ro vaaca baa %yaa Aksmaat idsao jaahlaI jaoqa gadI- itqao caaOkSaI jaa krayaasa AaQaI
  it–ha[-t kaoNaI jarI jaaya pMqao trI raoKunaI pahNao %yaakDo to Aha AMgaNaa %yaaMtunaI tI Asaola vaLaonaI trI paih maagao KuSaala
  kQaI AagagaaDItunaI ihMDtanaa isanaomaa tmaaSao tsao pahtanaa ivacaarI manaa %vaaM na KcaI-t jaavao sada EaoYz QairYT jaIvaI Qaravao
  sada KadVpoyaavarI hat maarI ibalao do[- saa$na ima~asamaaorI Aroro GarI raihlao Aaja pOsao iKsao caaMcapaonaI manaa baaola eosao
  kuNaacyaa GarI jaa krayaasa daZI kuNaacaI fNaI Gao}naI BaaMga kaZI kuNaacaa 'svayaTak' TakI iKSaaMt GaDyaaLoMhI baaMQaI tSaI managaTaMt
  kuNaacyaa ivaDyaa ina%ya AaoZIt jaavyaa tSaa AagapoTyaaih laMbao kravyaa caha haotsao kQavaaM pO kuNaacaa Aro mana Gao[- saugaavaa tyaacaa
  manaa sajjanaa caar AaNyaaMt f@t tulaa vhavayaacao Asao 'doSaBa@t' trI saaMgatao SaovaTI yau@tI saaopI iKSaamaajaI zovaI sada gaaMQaI TaopI
  caala : maI Daolakr Daolakr …
  maI matdar… matdar… maaJyaa manaacaa maI rajaa paca vaYaa-tunaI ekda sa%kar maaJaa maaJyaa matalaa hao ikMmat laaK maaolaacaI
  Davyaa baaoTavar Saa[- rMgao idmatIcaI Aamacyaa matanao ho hlaola sarkar… maI matdar… JaaopDa KaopDatunaI ifrtI ratBar gaaDyaa
  jaunyaa icaMQyaa fokuna baayaa naosatI navyaa saaDyaa mhata–yaa kaota–yaalaa imaLo pana QaaotracaM… maI matdar… GaraGaratunaI vaaTtI ihrvyaa naaoTa
  jaIva AaovaaLavaa Asaa vaaTo naota maaoza KaNyaa ipNyaacaI hao ksalaI naa AabaaL… maI matdar… yaota inakala hatI AamhI naacat gaat rahtao
  punha nao%yaakDo DaoLo laavuanaI rahtao kuzo idsaonaa tao laala idvyaaMcyaa raMgaot… maI matdar…
  caala : dOva jaaiNalao kuNaI
  dOva jaaiNalao kuNaI hao… dOva jaaiNalao kuNaI irkamaaca tao hlaiva paLNaa¸ janaI puZarI gauNaI maga saaonyaacaa jagaI AsaMBava
  tirhI tyaacaa haotao gaaOrva matdaralaa satvauna gaolyaa Sa@tI maayaaivanaI… Apadmastk ASauQd naota
  janata mhNajao mauK- dovata inavaDuna yaota itlaa %yaagatao¸ KucaI-varcaa QanaI… rajapu~ to maM~I ]dyaacao
  GaraNaoca ho BaivaYya %yaaMcao tSaIca pDlaI GaaTavartI laaokSaahIcaI QauNaI… dOva jaaiNalao kuNaI…
  caala : AanaMdI AanaMd gaDo...
  AanaMdI AanaMdI gaDo¸ da$baMdI caaoihkDo hatBaTTIlaa Baava caZo¸ gallaaogalaI maaOja ]Do sarkarI ]%pnna bauDo¸
  gauMDanaa QanalaaBa taMdUL iBajavaa gaULih iSajavaa BaT\TI iSajavaa Gaalaa navasaagar %yaaMt¸ ga`amaaoVaogaacaI rIt
  kSaasa jaata gaaovyaalaa¸ dmaNa AaNaKI vaapIlaa imaLto Aapulyaa gallaIt¸
  hvaI tovaZI rs%yaaMt ijanyaaKalatI AMQaar¸ itqao caaorTa vyaapar jarI ka Aalaa kaoNaI saalaa paooilasa vaalaa hat k$ %yaacaa Aaolaa¸ barkt yao[- QaMdyaalaa
  SaMka yao[- na kuNaa ijaqao¸ BaTTI laavaa tumhI itqao maM~yaaMcyaa Aavaarat¸ ikMvaa ba`amhNa vastIt paooilasa caaOkI samaaor vaa,
  KuSaala QaMda Kaolaavaa QaaD AalaI jair kQaI sarkarI iBa}M naka tir dDvaa DbaDI inaQaa-st¸ gaTaraMt saMDasaat
  caala : pPpa saaMgaa kuNaacao
  enra^na saaMgaa kuNaacao enra^na saaMgaa kuNaacao enra^na maaJyaa Sa$cao
  Sa$ saaMgaa kuNaacaa Sa$ maaJyaa enra^nacaa [valyaa [valyaa fayalaIt
  maMuDo¸ jaaoSaI dDtat maMuDo¸ jaaoSaI Ana BaaovatI
  pvaarI ipllaoca icavaicavatI ikTaL JaolatI ma#KaprI
  Sa$laa enra^na ip`ya BaarI caaocaIt caaocaInao pOsaa dyaavaa
  enra^nacaa hLUca tabaa Gyaavaa pOSaaSaI saaOdo ho jaULtanaa
  caaoraMnaa caaorhI imaLtanaa hasato qaMukto¸ jaga saaro
  hasatI CdmaI¸ paoro, Taoro enra^na saaMgaa kuNaacao enra^na maaJyaa Sa$cao
  Sa$ saaMgaa kuNaacaa Sa$ maaJyaa enra^nacaa
  caala : saaMga kQaI kLNaar tulaa…
  saaMga kQaI kLNaar tulaa svayaMpakacaI hI klaa… gaaLNaI jaunaI¸ cahahI na gaLo
  duQa ]tU jaata¸ jaIva tLmaLo kuzlaa Gao} QaDa pihlaa… KuNaavatI maja kaobaI–Plaa^var
  Taoma^Taocao Alagaca tovar laayaTrhI na kQaI Qarlaa… kukr ksaa Ana ima@sar kOsaa
  ivaLI–saurISaI KoLU kOsaa maI tr AihMsak dlaa maQalaa…
  caala : Aro saMsaar saMsaar…
  Aro saMsaar saMsaar¸ kuikMga p^na ga^savar AaQaI laavato ima@sar¸ maga fuD p`aosaosar Aro saMsaar saMsaar¸ byauTI–ka^nSasanaosacaa ivacaar
  ijamamaQyao jaa}inayaa¸ maga gaazto pala-r Aro saMsaar saMsaar¸ paTyaa-MMcaI [invhToSansa far saaMBaaLta sToTsa baa[-¸ jaIva AgadI hao[- baojaar
  Aro saMsaar saMsaar @laasaosacyaahI ifyaa far saMgaNakavartI AaiNa [MTrnaoTcaahI Baar Aro saMsaar saMsaar saMsaar vaaTo Asaar
  ksao AaiNa kaozo jaavao GarI nasata maa$tI kar Aro saMsaar saMsaar Kcaa-caI klamao Apar taoMDimaLvaNaI tI krNyaa¸ ksaa purvaU hyaaMcaa pgaar
  caala : Qairlaa pMZrIcaa caaor
  jagaNyaa laacaocaa AaQaar calaa Gao} qaaoDI far
  Gaota laaca vaaZo Baava rMkacaahI haotao rava
  maaozyaa laaokaMmaQyao basaNao dota yaoto laaoka ]sanao
  BaItI na yaoqao caaorca sagaLo va$naI saaro SauBa`ca bagaLo
  SanaI mhNao baa laacaKaora janma tumacaa jaga ]Qdara
  caala : roSamaacyaa roGaaMnaI¸ laala kaLyaa QaagyaaMnaI
  roSamaacyaa dadanao¸ BaDkuna ragaanao SaT- baGaa ksaa maaJaa faDlaa maar do}na malaa itlaa BaoTayaa
  baagaomaQyao gaolaao itlaa BaoTayaa javaL yao}na basalaI laagalaI KoTayaa tovaZyaat Aalaa saalaa¸ caakU %yaanao kaZlaa
  maar do}na malaa GarI QaaDlaa… vaagaNaUk ASaI kaya kamaacaI hao kamaacaI jaaoDI idsalaI AsatI saIta–ramaacaI hao ramaacaI
  Aklaocaa Sa~U tao¸ GaaoDyaasaarKa vaaZlaa maar do}na malaa GarI QaaDlaa… gaolaao Asatao %yaacyaavar maI QaavaUna
  gaPp basalaao %yaacaa Avatar pahUna ek fa[T maa$na %yaanao¸ KalaI malaa PaaDlaa maar do}na malaa GarI QaaDlaa…
  baGaa kSaI kolaI maaJaI halat ksaabasaa GarI Aalaao caalat iKSaatlao pOsao Gao}na purta malaa naaDlaa
  maar do}na malaa GarI QaaDlaa…
  caala : caafa baaolanaa...
  caafa vaaolaonaa caafa caalaonaa caafa KMt krI kaoNaI %yaasaI pusaonaa.
  gaolaa fulaaMcyaa ga vanaI¸ saara iSaNagaar laovaunaI basalaa Daoko ]McaavaunaI¸ kaoNaI %yaasaI baGaonaa.
  saukunaI JaalaI caaoLamaoLa¸ fulao tI krI baajaucaI gaaoLa caukvaunaI [traMcaa maga DaoLa¸ DkvaI Aapulyaa panaaM.
  baaolao puYpaMcaa maI rajaa¸ Aalaa bahar majasaI tajaa kolaa eosaa gaajaavaajaa¸ prI kaoNaI baGaonaa.
  BauMgao pLtI AalyaapayaI¸ paMKro ]DtI Gaa[- Gaa[- kolaI KUp jarI catura[-¸ kuNaI tyaa Baulaonaa.
  KdKda hsau laagalaI JaaDo¸ fulaaMcaI imaiSkla JaalaI taoMDo DaoLo JaaMkunaI caaMfa rDo¸ haya to saaMgaU kuNaa.
  eka pavaasaazI
  Qaava pava dovaa Aata do[- ek pava maa$ cahavartI ksaa maI kaorDaca pava pava
  naahI mhNaunaI p%naI krIto kava kava pavaraoTIsaazI Aalaao QauMDunaI maI gaava
  maajalaot baokrIvaalao mhNatI 'calao jaava' baalatao hsaUna [raNaI 'jaa capatI Kava'
  vaaZvaI gavhacao vaaNaI caaOpTInao Baava nafobaaja vyaapa-yaaMcaa haNauna paD Dava
  paihjao trI sarkara¸ tUca laaoNaI laava narma pava do}na dovaa raK tuJao naava
  caala : Aaja raNaI puvaI-caI¸ tI p`It tu maagaU nakao
  Aaja rajaa puvaI-caa kaSmaIr tu maagaU nakao kalacao panaafulaaMcao rajya tU maagaU naka… Gaotlao maihlaa maulaaMcao jaIva tuhI Gaotlao
  mau#yamaM~yaacyaaca p`aNaavarhI Aata baotlao Gaotlao to Kup¸ AaNaKI jaIva tU maagaU nakao… Aamak Gausatat AjaunaI¸ ra~ hao vaa caaMdNao
  laavalaolaI AsaunaI jaaLI¸ Ana pharo¸ raoKNao saaoDNaaro vaoD¸ AaNaKI vaoL maagaU nakao… imalanaacaI¸ saamaavaNyaacaI AaoZ )dyaI daTto
  daoGaaMnaahI ek vhavao hoca ka tuja vaaTto sahnaSaIlata saMplaI ro¸ saMyama tU maagaU nakao… naMdnavana ro Aamaucao kolaosa kbarstana tU
  par saImaocyaa¸ sadacao zova ro p`sqaana tU bana SahaNaa¸ ro fukacaI maaOt tU maagaU nakao…
  caala : GanaSyaama sauMdra...
  GanaSyaama baMdra sadaobaa¸ A$Naaodya Jaalaa ]iz laaOkrI baa p`aSana krI ha cala 'kaoka kaolaa'
  saaoDavaa^Tr baa^Tla Gao}naI hatI ha Aalaa koSava baaorkr tuJaa laaDka tuJyaa dSa-naalaa
  pOSaacyaa ha qaOlyaa Gao}naI baabaU icanaa^ya hat jaaoDunaI ]Baa jasaa kI capraSaI baa^ya
  pairK naaqaalaala ih–yaaMcaI Gao}naI yao poTI prdoSaIcyaa daO–yaavar yao tuja naoNyaasaazI
  ivajaar laaMDI hatI kaMkNa iSarI inaLa foTa calaa ]za %yaa p`tapisaMgaa kDkDunaI BaoTa
  qauMkI JaolaNyaa jaaoDo pusaNyaa AaiNa [tr kamaa imaSaaL Samaa- yao[- tsaa tao hDI-kr ramaa
  BaoTayalaa tsaa tulaa baGa ]%sauk ha Jaalaa maMuba[-tlyaa hat BaiTTMcyaa dadacaa maoLa
  fMD jamaivalaa doSaasaazI tuvaa tIna kaoTI kuNaa na kLlao kmaaivalao iktI kimaSana %yaa paoTI
  duYT marazI dO%yaapasauna ho ballaBabaaLa gaujara%yaaMcao rxaNa krNyaa tU naa Avatrlaa
  }z naoh$naMidkoSvara ]SaIr bahu Jaalaa AaiNa tSaaMtuna maurarjaIcaa faonaih baGa Aalaa
  maora Baart mahana
  maora Baart mahana Aaho ka tao AjaunahI mahana Aahot jar naagairk saujaaNa ka maga Avasqaa [tkI BayaaNa
  p`itxaNa vaaZo janasaM#yaa baosaumaar Aqa-vyavasqaa haot Aaho p`itidna saumaar AsatIla jar saaO mao nabbao bao[-maana maga mhNaU maI ksaa maora Baart mahanaÆ
  jar Aahot AsaM#ya prdoSaaMt toqaUnaca mhNatI maora Baart mahana rajyak%yaa-Mnaa f@t KucaI-caIca thana mhNaUna bahutaMcaI maUtI- f@t mahana
  kItI- maa~ KUpca lahana GaaoTaLao %yaaMcao [tko mahana hao[-la ksaa maga Baart Aapulaa mahana
  saMgaIt klaa AaiNa gaana haotI kQaI yaa doSaacaI Saana baa^laIvaUDlaa Aaho yaacaI jaaNa mhNaUna tr inaGatao f@t ekdaca lagaana
  k$ pahtao doSaalaa yaa mahana pNa sarkarcao kuzo Aaho BaanaÆ yaa sagaLyaat jaato maa~ janatocaI jaana Ana\ naakaSaa Baartacaa haotao AaNaKInaca lahana
  Jaalaot AitrokI far prMtu, AapNa krtaoya AjaUnahI ivacaar mhNaUna tr haotao saMsadovar gaaoLIbaar GaalaUna baMdI AaiMNa k$naI hVpar
  AitrokI ka GaotIla qaaoDIca maaGaar nakao p`caar Ana\ nausataca ivacaar hvaa Aata ekca p`har Aaho jar navaipZI saU& va huSaar
  maga vhavao %yaaMnaI doSaasaazI tyaar AjaunahI krta yao[-la Baart Aapulaa mahana raKUyaa maana Ana\ vaaZvaUyaa doSaacaI Saana saaro jagaca maga mhNaola Baart doSa Aaho Kroca mahana
  GaDyaaL
  Sardacao ho GaDyaaL ksalao Asao cama%kairk sada vaajatI baara AaiMMMNak
  %yaat nasao tairK itkDo pI.e.saMgamaavarI Dayala kirtI saaf
  vaLsao Gao}na imanaITkaTa qaaMbao AapaoAap vaIja mhNaalaI QartIlaa gao
  roT kuNaacaa BaarI Sardacyaa caaMdNyaasa Aalaa Baava tuJyaa maaGaarI
  nyaaya jaahlaa [qao AaMQaLa saaoDuinayaa Gardar sa%tovartI h@k saaMgato GaDyaaL vaarMvaar
  AaQauinak mhNaI
  · jaatao toqao laaca Katao
  · GaraoGarI f^Sanaobala paorI
  · maulaapoxaa maulagaI barI idvaa laavato daonhI GarI
  · AaQaIca laalau AaiNa %yaat caara Kallaa
  · maravao prI ica~iftI$po ]ravao
  · Ba@t jaatao dovaapaSaI ica%t tyaacao caplaaMpaSaI
  · ADlaa hrI rajakarNyaaMcao paya QarI
  · Aaplaa tao saOinak dusa–yaacaa tao dhSatvaadI
  · jyaacyaa hatI saaoTa %yaacyaa hatI naaoTa
  · vana–Do salaamat tao ma^caifi@saMga pcaasa
  · hravao prI ma^caif@saIMga$po ]ravao
  · idvyaaKalaI GaasalaoT
  · saicana pahta javaapaDo rna pva-taevaZo
  · kuNaI vaMda kuNaI inaMda¸ baukIMcaa ma^ca ifi@saMgacaa QaMda
  · ba^iTMga krta yao[-naa mhNao KoLpTT\I Kraba
  · Aalao saIbaIAayacyaa manaa toqao ik`koTpTuMcao kahI caalaonaa
  · baih–yaaMcaI saBaa¸ gaaNyaalaa naa mauBaa
  · Saotat TaklaM¸ toca ipklaM
  · laaokaMcaI pahUna maaDI¸ AaplaM JaaopDM maaoDI
  · baayakao nasaao $pvaana¸ saMsaarsauKacaI KaNa
  · dvaa idlaI %yaalaa ivaYa ksaM Gaalaa
  · ksaM AaMQaLyaalaa nyaayacaM AaDvaaTolaaÆ
  · maakD ]Dyaa maa$¸ var pajalaI da$
  · raoga GaalavaI dvaa¸ svaad $cakr hvaa
  · hvaM saart%va¸ manaalaa jao Baavat
  · kamaQaonaUcaM duBatM¸ maagaayacaI ka ksar zovatM
  · puva- piScamaotUna nadyaa Aalyaa¸ saagarat AvaGyaa ek Jaalyaa
  · naava barI, nyaayalaa pOlatIrI
  · jaovaNaacyaa tRPtIsaazI¸ svayaMpakacaI AaTaAaTI
  · yaota Aa%mavaR%tI¸ kma- inaGaUna jaatI
  · vaavaTL ]calaUna nao[-¸ AaolavaayacaM naa iBajaayacaM
  · idvaa maalavalaa¸ p`kaSa Gaalavalaa
  · svaQama- Taklaa¸ sauKalaa mauklaa
  · paNyaacyaa ivayaaogaanaM¸ maaSaalaa marNa yaoNaM
  · AmaRt imaLta¸ maharaoga pLta
  · bahu$pI rajaaraNaI¸ baa[-maaNaUsa Baava naa manaI
  · laaokaMcaM AaoJaM¸ Aaplyaa iSarI
  · SavaahatI r%na doNa¸ maatI krNaM
  · ptMga marNakaLI¸ idvyaalaa kvaTaLI
  · parQaI Gaortao¸ hrINa maartao
  · duQasaagar psaMt¸ vajya- haota jaMt
  · kaoMDyaatUna daNao kaZayalaa¸ jamaayacaM naa AaMQaLyaalaa
  · maLaKorIja Aarsao¸ nasatatca farsao
  · svaPna haotM KrM¸ kuNaI maanalaM KrM
  · pMcamasvar AaiNa sauvaasa¸ yaaoga mhNaavaa Kasa
  · p`aNyaaMcaa Bar¸ vaasanaovar jaIva dohavar
  · naagavyaaMcaa Bar¸ vaasanaovar jaIva dohavar
  · naagavyaaMcyaa gaavaI¸ vas~ kuNaI GyaavaI
  · janmaaMQaalaa sauya- BaoTo¸ kaya pahIna gaaoTo
  · caMd`aAaQaI DaoLo fuTla¸o caMd`a kavaLo jaaNatI kuzlao
  · mauK- naa jaaNatat¸ ivavaok kSaalaa mhNatat
  · Aa[-caI mamata¸ p`omaacaI saaMgata
  · laMgaDM paMgaLM maUla¸ Aa[-laa pDto BaUla
  · papacaa pva-t tuTo¸ puNyaacaI phaT fuTo
  · kamanaa sarto¸ ËaoQaacaI naa vaaT Qarto
  · kaiLmyaacaa saMga¸ to iptLocao AMga
  · AsaM kahIca naahI¸ kmaa-vaacaUna fL do[-
  · AapNa paNyaat nasatao¸ trI kazava$na idsatao
  · naavaot basaUna gaolyaavar¸ JaaDM QaavatI baraobar
  · ksao EavaNaanao¸ ifTo kanaacao parNao
  · maM~anaM Sa~U maroo kSaalaa Baalaa saUro
  · saaKr GaalavaI raogaa¸ kDuinaMba ka Baaogaa
  Make your own free website on Tripod.com